Betingelser

§ 1 Gyldighed
De følgende betingelserne gælder for alle tilmeldinger og bestillinger hos JLR I/S (CVR 35502963).
Stk. 2 Betingelserne kan kun fraviges ved forudgående, skriftlig aftale med JLR I/S.
Stk. 3 JLR I/S tager forbehold for tekst- og trykfejl.
§ 2 Betaling
Betaling sker ved bankoverførsel og er opdelt i to faser: 1) depositum og 2) restbeløb.
Stk. 2 Tilmeldingen er bindende for begge parter, når minimum depositummet er registreret på JLR I/S’ bankkonto.
Stk. 3 Ved misligholdelse af anførte, aktuelle betalingsfrister, forbeholder JLR I/S sig ret til at frigøre camppladsen uden særskilt varsel.
Stk. 4 Rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. Disse gælder kun for tilmeldinger, som afgives inden for den fastsatte tidsfrist.
§ 3 Afbestilling / Afbestillingsforsikring
Bindende tilmeldinger efter § 2, stk. 2 kan kun afbestilles, hvis der er tilkøbt afbestillingsforsikring, samt ved forevisning af gyldig lægeerklæring.
Stk. 2 En tilmelding kan aldrig afbestilles efter starttidspunktet for den aktuelle aktivitet.
§ 4 Ulykkesforsikring
Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring.
Stk. 2 JLR I/S hæfter ikke for skader, hvis en deltager er uden ulykkesforsikring.
§ 5 Refusion af indbetaling / Fritagelse for betalingspligt
En tilmelding er bindende efter § 2, stk. 2, og fritagelse for betalingspligt eller refusion af registreret indbetaling gennemføres kun, hvis kunden har afbestillingsforsikring og samtidig kan forevise gyldig lægeerklæring, se § 3.
Stk. 2 Depositum refunderes ikke.
§ 6 Deltagerudtalelse
Deltagerudtalelse kan tilvælges for deltagere på alle TemaCamps og SkoleCamps. Såfremt deltagerudtalelse ønskes, skal denne være tilvalgt før afrejse.
Stk. 2 Deltagerudtalelser er klar senest 4 uger efter endt camp.
§ 7 Fototilladelse og -rettigheder
JLR I/S tager billeder på alle camps, og stiller dem uden vederlag til rådighed via hjemmesiden. Det bemærkes, at JLR I/S ejer alle rettigheder til billederne.
Stk. 2 Med mindre andet aftales særskilt, kan JLR I/S frit og uden begrænsning benytte alle billeder og film som er taget eller optaget på en camp.
§ 8 Medpassager i campbil
Med mindre andet aftales særskilt må JLR I/S i tilfælde hvor det er nødvendigt, fx hvis der skal køres til og fra læge- og/eller skadestuebesøg have lov til at tage en campdeltager med som passager i bil tilknyttet til campen.
§ 9 Overnatning
Overnatning på alle camps foregår i rum med andre campdeltagere.
Stk. 2 Med mindre andet aftales særskilt må campdeltageren i tilfælde hvor det er nødvendigt fx hvis deltageren er syg, har angst eller andet alvorligt indtræffer overnatte i rum med ansat camppersonale.
§ 10 Badning på strand og i svømmehal
Ture til strand eller svømmehal kan forekomme på campen. Badning ved strand eller friland finder kun sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der skal inden badning tillades være sikkerhed for, at bund- og strømforhold m.v. ikke frembyder nogen fare. Badning foregår kun på et nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Desuden skal en voksen markere yderområdet, hvor deltagerne må bade, og der skal være konstant og uforstyrret overblik over deltagerne, når de er i vandet. Det er tilladt at soppe til anklerne uden ovennævnte foranstaltninger. Badning i svømmehal og badeland finder kun sted, såfremt at der er uddannede livreddere tilstede. JLR I/S skal på forhånd skaffe sig information om de fysiske rammer for aktiviteten og aftale betingelserne for besøget med ledelsen af anlægget.
Stk. 2 Med mindre andet aftales særskilt må campdeltageren bade under ovenstående foranstaltninger under campopholdet.
§ 11 Venteliste
JLR I/S opretter ventelister, så det er muligt at komme med på et afbud.
Stk. 2 JLR I/S oplyser om ventelister og afbud, når det er aktuelt.
§ 12 Aflysning af camp
JLR I/S forbeholder sig retten til at aflyse en, flere eller alle camps. Information om eventuelle aflysninger bliver videregivet straks.
Stk. 2 Ved en campaflysning bliver alle indbetalinger refunderet (inkl. depositum).
§ 13 Hjemsendelse / Advarsler
En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. JLR I/S bestemmer suverænt om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Forældre og kontaktpersoner holdes løbende informeret.
Stk. 2 Hjemsendelse sker for egen regning.
Stk. 3 Ved hjemsendelse refunderes indbetalinger ikke.
Stk. 4 Hjemsendelse annullerer ikke en eventuel betalingspligt.
§ 14 Glemte ting og sager
Glemte ting og sager, fx jakker, løbesko mv., gemmes i maksimalt 1 måned.
Stk. 2 Ønskes evt. glemte effekter tilsendt, sker det for egen regning.
§ 15 Kost og ernæring
På alle camps serveres sund, ernæringskorrekt kost. Ved specielle ønsker, fx særkost i forbindelse med allergi, afholdes de relaterede udgifter for egen regning.
§ 16 Oplysninger om deltager
Forældre og kontaktpersoner har pligt til at videregive oplysninger, der kan have betydning for en deltagers camp (se stk. 2).
Stk. 2 JLR I/S skal have oplysninger om anbringelse uden for hjemmet, problemer som private eller offentlige myndigheder er involveret i, medicin, diagnoser og/eller oplevelser som påvirker deltagerens fysik, psyke, humør mm.
Stk. 3 Manglende oplysninger kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse.
Stk. 4 JLR I/S forbeholder sig ret til at kræve erstatning for alle tab som følger af urigtige eller ufuldendte oplysninger.
Stk. 5 JLR I/S er underlagt tavshedspligt.
§ 17 Force Majeure
Bliver en camp forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det JLR I/S for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse.
§ 18 Aftaleindgåelse
Tilmelding til et arrangement foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten med alle relevante oplysninger. Tilmelding kan også gennemføres ved at ringe til JLR I/S.
Stk. 2 En tilmelding er bindende, når JLR I/S har registreret indbetaling af depositum eller det fulde beløb.
§ 19 Personlige oplysninger
Personlige oplysninger der registreres hos JLR I/S, vil på intet tidspunkt blive overdraget til, solgt til eller være tilgængelige for tredjepart. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede og relevante medarbejdere hos JLR I/S.